Inleiding

Deze voorwaarden zijn van toepassing wanneer een duurovereenkomst is aangegaan tussen een ondernemer die zich bij de Gitaarschool Ermelo betrekt en een abonnee die zich door middel van het invullen van een inschrijfformulier, digitaal of op papier heeft aangemeld voor het volgen van muziekondericht en daarmee te kennen geeft in te stemmen met deze algemene voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van kracht per 01-08-2022.

Artikel 1 – Toepasselijkheid, definities en activiteiten

 1. Abonnee: de natuurlijke persoon die zich ten opzichte van de ondernemer verhoudt als afnemer of klant. In het geval van minderjarige leerlingen betreft dit de ouder/verzorger.
 2. Ondernemer: de natuurlijke persoon die zich ten opzichte van de abonnee verhoudt als de aanbieder, degene die de werkzaamheden uitvoert. Dit is de docent, welke een zelfstandig ondernemer is.
 3. Docent: de ondernemer.
 4. Leerling: degene die de muzieklessen volgt. Indien de leerling 21 jaar of ouder is vallen de abonnee en de leerling samen.
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden.
 6. Overeenkomst: een duurovereenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken en/of diensten gedurende een bepaalde periode.
 7. Abonnement: tijdstip, tijdsduur en frequentie zoals overeengekomen tussen abonnee en ondernemer, inclusief het tarief dat hierop van toepassing is.
 8. Minimumduur: de minimale geldigheidsperiode van het abonnement.
 9. Onder schriftelijke communicatie wordt beide de digitale en papieren vorm verstaan.
 10. Er worden door Gitaarschool Ermelo diensten verleend in de zin van muzieklessen op locatie of op afstand, met behulp van gitaren, keyboards, piano’s en allerlei randapparatuur. Ook wordt er gebruik gemaakt van leermiddelen in fysieke of digitale vorm, welke al dan niet uitgegeven of gedistribueerd worden door de ondernemer zelf. De muzieklessen worden aangeboden in de vorm van privélessen
 11. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle zaken die verband houden met de muzieklessen in alle aangeboden vormen, zoals die fysiek plaatsvinden op de locaties waarover de ondernemer de beschikking heeft.

Artikel 2 – Totstandkoming van overeenkomsten

 1. Overeenkomsten tussen ondernemer en abonnee komen tot stand na mondelinge en/of schriftelijke wederzijdse bevestigingen, waarbij de schriftelijke communicatie voorrang heeft op de mondelinge.
 2. Wijzigingen in de overeenkomst en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien zij schriftelijk tussen abonnee en docent zijn overeengekomen.
 3. De ondernemer heeft het recht om aanvragen zonder opgave van redenen niet in behandeling te nemen.

Artikel 3 – Het abonnement

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld en/of schriftelijk met ondernemer overeengekomen wordt een abonnement aangegaan voor een minimumduur van 12 maanden.
 2. Na het verstrijken van de minimumduur wordt het abonnement automatisch voortgezet voor onbeperkte duur.
 3. Het abonnement gaat in op het moment dat de leerling is geplaatst op het lesrooster van de docent. Dit gebeurt altijd in afstemming met de abonnee.
 4. De duur van een muziekles is afhankelijk van de overeengekomen lesvorm.
 5. Het wijzigen van de abonnementsvorm is uitsluitend mogelijk na schriftelijke bevestiging van de ondernemer.

Artikel 4 – Aanmelding en plaatsing

 1. Aanmelding geschiedt door het invullen van het inschrijfformulier op papier of op de website van de Gitaarschool Ermelo.
 2. De ondernemer stuurt te allen tijde een bevestiging van de ontvangst van de inschrijving. Mocht deze bevestiging uitblijven dan kan dit te wijten zijn aan een elektronische storing en is het raadzaam om telefonisch of schriftelijk contact op te nemen ter verificatie.
 3. De ondernemer kan te allen tijde een papieren inschrijfformulier ter ondertekening opvragen of aanbieden.
 4. Na aanmelding wordt u telefonisch of via e-mail benaderd door de docent om tot een roosterplaatsing en eerste lesafspraak te komen. Wanneer er overeenstemming is bereikt omtrent de roosterplaatsing, is de plaatsing voltooid en is het abonnement van kracht.
 5. Wanneer er geen geschikt lesmoment is gevonden wordt de leerling op de wachtlijst geplaatst. Zodra er een passend lesmoment beschikbaar is wordt hierover contact opgenomen.
 6. De ondernemer heeft het recht om voorgenomen groepslessen, workshops, cursussen en dergelijke activiteiten te annuleren, bijvoorbeeld wanneer het vereiste aantal inschrijvingen niet is bereikt.

Artikel 5 – Vakanties en verzuim

 1. Gitaarschool Ermelo volgt over het algemeen de adviesdata van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap omtrent vakantieperiodes. Dan wordt er geen les gegeven. Er kunnen echter afwijkingen optreden. Voor actuele roostergegevens kunt u de docent of de website raadplegen. De gitaarschool is omtrent de schoolvakanties over het algemeen twee weken gesloten inplaats van één week.
 2. In het geval van verzuim van de docent om redenen anders dan ziekte, bijvoorbeeld wegens een optreden, wordt er door de docent een alternatief lesmoment aangeboden (inhaalles).
  1. Wanneer de docent niet in staat is om voor dit geval een alternatief te bieden is er geen lesgeld verschuldigd.
  2. Bij vervangende lesdagen gelden dezelfde verzuimregels als bij normale lesdagen.
 3. In het geval van absentie wegens overmacht aan de zijde van de docent, met name ziekte of zwaarwegende onvoorziene omstandigheden, wordt voor de eerste twee lessen per lesjaar geen restitutie verleend.
 4. Bij verzuim door de leerling blijft het abonnementsgeld verschuldigd.
 5. Een incidenteel verzoek om verplaatsing van de les naar een andere tijdstip moet 1 week tevoren worden ingediend bij de docent. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
 6. Indien door overmacht de uitvoering van de werkzaamheden meer dan vier weken vertraagd wordt, zijn zowel docent als abonnee bevoegd de overeenkomst als beëindigd te beschouwen, zodra de wil tot beëindiging schriftelijk verklaard is.

Artikel 6 – Betaling

 1. Het cursusjaar bestaat uit 36 weken.
 2. Er kunnen recitals/praktijkuitvoeringen worden georganiseerd, hierover wordt in het verloop van het seizoen informatie versterkt.
 3. Het abonnementsgeld wordt middels incasso maandelijks afgeschreven van de rekening van de abonnee naar de rekening van de ondernemer.
 4. Er worden geen rekeningen verstuurd tenzij hier uitdrukkelijk om wordt verzocht. Administratiekosten kunnen dan van toepassing zijn.
 5. Het abonnementsgeld is exclusief lesmaterialen en -benodigdheden. Evenwel wordt er in de les veel lesmateriaal verstrekt.
 6. Het abonnementsgeld is afhankelijk van de leeftijd en de lesvorm.
 7. Bij verandering van lesvorm zal het lestarief van de nieuwe lesvorm worden berekend. Tevens zal er een herberekening plaats vinden over de inmiddels gevolgde lessen van de oude lesvorm vanwege de termijnbetalingen.
 8. Wanneer een abonnee niet aan de betalingsverplichting voldoet:
  1. De ondernemer is gerechtigd zijn de werkzaamheden op te schorten.
  2. De ondernemer kan om tussentijdse of onmiddelijke betaling vragen, andere voorwaarden stellen aan toekomstige betalingen of aanvullende zekerheid vragen, bijvoorbeeld het vragen van een borg.
  3. Hiermee wordt het abonnement niet geannuleerd maar blijft van kracht tot de verschuldigde abonnementsgelden zijn voldaan.
 9. Wanneer het door overmacht niet mogelijk is de lessen fysiek en op normale wijze te faciliteren, wordt er uitgeweken naar alternatieven, waarbij het online invullen van de lessen een primair middel is. (Een voorbeeld van overmacht is dwingende inperkende maatregelen welke van overheidswege worden opgelegd.) Dergelijke situaties vormen geen aanleiding voor het vervallen van de betaalverplichting.
 10. Jaarlijks wordt het abonnementsbedrag geëvalueerd ten opzichte van de economische balans in den lande. De primaire graadmeter is het inflatiepercentage van het CBS. Eventuele verhogingen worden automatisch doorgevoerd per nieuw seizoen. De ondernemer behoudt zich het recht voor om in uitzonderlijke economische omstandigheden gedurende het seizoen een nieuwe evaluatie en eventuele prijswijziging door te voeren.

Artikel 7 – De leerling

 1. De leerling wordt geacht over voldoende studietijd te beschikken of te aanvaarden dat bij spaarzame beoefening thuis, de vordering minder snel verloopt.
 2. De leerling wordt geacht over geschikt instrumentarium te beschikken of bereid zijn dit aan te schaffen, via de Gitaarschool Ermelo of andere wijze. Hetzelfde geldt voor benodigde lesmaterialen.
 3. Gitaarschool Ermelo gebruikt beeld- en geluidsmateriaal van leerlingen/cursisten dat tijdens lessen, workshops, cursussen e.d. wordt opgenomen voor publicatie- en promotiedoeleinden. Door deelname aan de activiteiten van Gitaarschool Ermelo geeft abonnee automatisch aan geen bezwaar te hebben tegen het gebruik hiertoe van beeld- en geluidmateriaal tenzij abonnee uitdrukkelijk schriftelijk aangeeft dit niet te wensen.

Artikel 8 – Opzegging

 1. Gedurende de gehele contractperiode is tussentijdse uitschrijving niet mogelijk. In overleg met de ondernemer kan, na schriftelijk verzoek daartoe, in uitzonderlijke situaties tussentijdse beëindiging plaatsvinden met teruggave of ontheffing van lesgeld. Het betreft uitsluitend de navolgende situaties:
  1. Indien de opzegging geschiedt op medisch advies. Hierbij dient er een originele verklaring van de behandelende arts getoond te worden.
  2. verhuizing buiten het werkgebied van de ondernemer;
  3. overlijden van de leerling;
  4. overmacht (uitsluitend ter beoordeling van ondernemer).
  5. Indien de docent de lessen niet wenst voort te zetten.
 2. Bij uitschrijving wegens langdurige ziekte wordt in principe een opzegtermijn van twee maanden in acht genomen. Vanaf de negende maand is tussentijdse opzegging niet meer mogelijk.
 3. Als een abonnement eindigt, worden alle vorderingen van de ondernemer (bijv. resterend abonnementsgeld) meteen opeisbaar. Als ondernemer een abonnement beëindigt, bijvoorbeeld wegens uitblijvende betaling, moeten resterende abonnementsvergoedingen worden betaald. Dit heeft geen invloed op andere rechten van de ondernemer. Als ondernemer bijvoorbeeld meer schade heeft geleden, mag de ondernemer de abonnee voor die schade ook aansprakelijk houden.
 4. Vooruitbetaalde termijnen worden worden niet gerestitueerd.
 5. Situaties van overmacht waardoor het op normale wijze en fysiek faciliteren van de lessen wordt gehinderd, vormen geen oorzaak voor het opheffen van de lessen. Er wordt dan uitgeweken naar alternatieven, waarbij het online invullen van de lessen een primair middel is. (Een voorbeeld van overmacht is dwingende inperkende maatregelen welke van overheidswege worden opgelegd.)

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

 1. Alle opdrachten worden met de daartoe vereiste inspanning uitgevoerd, naar beste weten en kennis van de docent.
 2. Ondernemer is in geen enkel geval aansprakelijk voor enig letsel of schade aan/van de cursist, of voor verlies, diefstal of beschadiging van de eigendommen van de cursist. Deelnemen aan de lessen en betreden van de leslocaties van Gitaarschool Ermelo geschiedt op eigen risico. Met het aangaan van de lesovereenkomst gaat abonnee hiermee akkoord.
 3. Dit artikel geldt altijd ongeacht de rechtsgrond waarop aansprakelijkheid wordt gebaseerd, bij schending van hoofdverplichtingen. Dit artikel geldt niet als sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Gitaarschool Ermelo of ondernemer.

Artikel 10 – Gedrag

 1. Gitaarschool Ermelo faciliteert uitsluitend docenten die een VOG (Verklaring omtrent het Gedrag) kunnen opvragen ten tijde van de betrekking.
 2. De docent heeft het recht leerlingen uit de les te verwijderen dan wel niet meer in de les toelaten wanneer het gedrag van de leerling daartoe aanleiding geeft. Wanneer er sprake is van zodanig gedrag is ter beoordeling van de docent.
 3. Verwijdering van de leerling uit de les heft de betalingsverplichting van de abonnee niet op.

Artikel 11 – Toepasselijk recht

Op alle via Gitaarschool Ermelo te sluiten overeenkomsten is het Nederlandse recht en deze voorwaarden van toepassing, alsook de documentatie aangaande lesvormen en tarieven.